Domov

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove  v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva :

  • odborné činnosti: pri odkázanosti FO na pomoc inej FO, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, ošetrovateľská činnosť v zariadení, rehabilitácia, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
  • obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 
  • ďalšie činnosti: vykonávanie základnej osobnej hygieny, zabezpečenie vzdelávania, záujmová činnosť. 

DSS Pastuchov  je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.Cieľovou skupinou sú deti a dospelé osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie vo veku od troch rokov.  

Forma poskytovania sociálnej služby: pobytová, celoročná

 

V rámci komplexnej starostlivosti výchovné pôsobenie smeruje k prioritnému cieľu, ktorým je najvyšší možný stupeň socializácie a integrácie našich klientov. Hlavnou úlohou výchovných pracovníkov v spolupráci so zdravotníckym personálom je, aby si klienti osvojili základné hygienické, sebaobslužné, spoločenské a pracovné návyky. DSS sa zameriava najmä na oblasť: arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a makatonu. Zariadenie spolupracuje s inými zariadeniami, ktoré sú v blízkom okolí, s orgánmi štátnej správy i samosprávy, s podnikateľskými subjektmi, s nadáciami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú sociálnou starostlivosťou o zdravotne postihnutých.